Aanvraag lokalen

PAROCHIEZAAL: HUURCONTRACT                           NR. CONTRACT :  ……………

 

KAPELLEI  1

SINT – ANTONIUS – ZOERSEL

 

HUUROVEREENKOMST

 

VERENIGING                             …………………………………………………………………………………………………

 

AANVRAGER + TEL.                …………………………………………………………………………………………………

 

FACTURATIEADRES                …………………………………………………………………………………………………

 

NAAM + TEL.                             …………………………………………………………………………………………………

 

LOKALEN IN GEBRUIK:     Benedenzaal:…..  Bovenzaal:…..  Keuken:…..   Tapkamer:…..

 

DATUM DAG BEGINUUR EINDUUR ACTIVITEIT
         
         
         
         

 

VOORSCHOT

BAL                                        250.00 EURO                             Betaald :  JA / NEE

FEEST PRIVE                            25.00 EURO                            Betaald :  JA / NEE

 

BEPALINGEN

 • Het is NIET TOEGELATEN andere dranken dan deze die voorradig zijn van onze leverancier te gebruiken. Bij niet naleving zal een forfaitair bedrag van 50.00 Euro aangerekend worden.
 • Het is VERBODEN STERKE DRANKEN te schenken in de parochiezaal.
 • De opkuis gebeurd door onze onderhoudsdienst.
 • Bestelling van dranken en tafelgerief wordt minstens 14 dagen op voorhand vastgelegd.
 • De afhaling van de sleutels van de zaal wordt afgesproken bij inschrijving.
 • Indien een activiteit niet kan doorgaan wordt dit zo snel mogelijk gemeld. Bij bals moet dit gebeuren minstens ZES (6) weken op voorhand. Indien dit niet gebeurd zal een bedrag van 100.00 Euro aangerekend worden.
 • Beschadigingen aangebracht aan de zaal zullen aangerekend worden volgens de werkelijke waarde en/of herstelling.
 • Vuilniszakken niet behorend aan de gemeente Zoersel moeten meegenomen worden alsook bij gebruik van plastiek bekers, de afval van deze bekers.
 • De meterstanden van elektriciteit en gas moeten op een speciaal formulier ingevuld worden.
 • Het sluitingsuur van de zaal is vastgelegd op 4 uur, stopzetting muziek bij bals of fuiven om 3 uur.
 • Het voorschot moet betaald zijn 14 dagen na opmaken contract. Zo niet behouden wij het recht voor om de activiteit te annuleren.
 • De betalingen moeten gebeuren 30 dagen na toesturing van de rekening; zo niet worden

verwijlinteresten aan 8% aangerekend.

 • Het parochiecomité behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, ten alle tijde deze overeenkomst te verbreken, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de gebruiker wanneer blijkt dat de activiteit indruist tegen de openbare orde en/of goede zeden.
 • In de bovenzaal is geen tapvergunning toegelaten. In geval de huurder deze contractuele

verplichting niet nakomt zal bij eventuele vaststelling van overtreding door het bestuur der Douane en Accijnzen elke hieruit voortspruitende boete en alle bijkomende kosten ten laste vallen van de huurder.

15)  Roken in de zaal is ten alle tijden verboden.  (Politiereglement)

16)  In de zaal mag geen enkele affiche van welke aard ook worden opgehangen. Je mag    

wel het prikbord in de inkom gebruiken.  Dit om beschadigingen te voorkomen

17)  Het gebruik van CONFFETTI of iets dergelijks in en rond de zaal is VERBODEN.

18)  Bij afhaling van de sleutel wordt de naam van deze persoon genoteerd en tekent hij of zij

       voor ontvangst van de sleutel, en het controleblad van de electriciteits- en gasmeters.

19)  De huurder verbindt zich ertoe een verzekering aan te gaan tot dekking van zijn

burgerlijke aansprakelijkheid tegenover het parochiecomité.

20)  Het parochiecomité is niet aansprakelijk voor schade die de huurder zou kunnen

        lijden door defecten of gebreken, zowel zichtbare als verborgen, van de ter   

       beschikking gestelde parochiezaal en van wat er zich in bevindt.

 Gelezen en goedgekeurd                                              Datum:  ………………………….

” Voor akkoord”

 

De gebruiker                                                       Het Parochiecomité p.a. Maria Sebreghts

 

De sleutel is afgehaald door, naam…………………………………………………………….

Ik heb de controlelijst ontvangen.

 

Handtekening:

 

Parochielokaal: Huurovereenkomst                  Achterstraat  70

Tussen de vereniging:……………………………………………………………………

Of tussen mevr of dhr:………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………..

tel:……………………………………………………………………………………………….

Hierna de verhuurder genoemd,

 

Het parochiecomité, vertegenwoordigd door:

Mevr. Bogaerts – Sebreghts Maria

Handelslei  99  2980  Zoersel
tel. 03 383 44 69
email:  bogaerts.sebreghts@skynet.be

 

Is overeengekomen wat volgt:

 

Datum van verhuring:…………………………………………………………………………

 

Aard van de activiteit:…………………………………………………………………………

 

Huurprijs per activiteit bedraagt:  50,00 €

 

Betaling van waarborg:           0          neen

 • ja, ten bedrage van  25,00 €

 

Opkuis:           ten bedrage van  25,00 €

 

Gebruik van gerief aan  0,02 € /stuk  ( maximum  0,12 € /persoon )

 • neen
 • ja, voor………personen:

 

tas                                           ondertas                      dessertbord

plat bord                                  diep bord                     klein lepeltje

lepel                                         vork                             mes

koffiepot                                  melkkan                      suikerpot

 

De huurder verklaart hierbij het reglement aan de achterzijde te hebben gelezen en goed te keuren. Hij / zij verbindt zich ertoe het geheel te aanvaarden.

Gelezen en goedgekeurd                                           Datum:  ………………………….

” Voor akkoord”

 

De gebruiker                                                Het Parochiecomité p.a. Maria Sebreghts

 

REGLEMENT PAROCHIELOKAAL                Achterstraat  70

 1. De sleutel van het parochielokaal wordt afgehaald onmiddellijk voor, en teruggebracht onmiddellijk na de activiteit, op het adres dat op het voorblad is vermeld.
 1. Indien een vastgelegde activiteit door overmacht niet kan doorgaan, wordt er op tijd verwittigd. Bij afzegging door de huurder van een gemaakte en ondertekende    overeenkomst, zal het voorschot van 25,00 € niet terugbetaald worden.
 1. Er mag niets aan de zoldering worden opgehangen. Muren, behangpapier of voorwerpen toebehorend aan het parochielokaal mag op geen enkele wijze       beschadigd worden. Nergens mogen nagels of dergelijke ingeklopt worden.
 1. De huurder is verplicht alle vooraf vastgestelde schade, of elk defect, of gebrekkige werking van toestellen onmiddellijk aan het parochiecomité te melden, zo niet, wordt hij hiervoor zelf verantwoordelijk gesteld. Wanneer na een activiteit schade wordt vastgesteld, zal het parochiecomité hiervoor een te betalen schadevergoeding bepalen.
 1. De inrichters zorgen ervoor dat het lokaal volledig opgeruimd is de volgende dag voor 9.30 u. Ook wat betreft de drank.
 1. Elke huurder is verplicht zelf het huisvuil mee te nemen.
 1. Bij het verlaten van het lokaal wordt het controlepaneel in de elektriciteitskas nagekeken.
 1. De inrichters ontvangen, samen met de sleutel, een blad waarop de meterstand van de elektriciteit nauwkeurig voor en na de activiteit moet worden ingevuld en samen met de sleutel terug worden afgegeven.
  De verbruikskosten worden afzonderlijk aangerekend en zijn niet in de huurprijs van het lokaal inbegrepen.
 1. Het is verboden op de speelplaats te parkeren. Enkel voor het laden en lossen van materiaal kan men tot voor de deur rijden.
 1. De afrekening gebeurt bij de verhuurder.
 1. Het sluitingsuur is vastgelegd op 12.00 uur. Er mag geen muziek gemaakt worden door een DJ dit voor het burenlawaai.
 1. Het voorschot moet betaald zijn 14 dagen na het opmaken van het contract. Zo niet behoudt de verhuurder zich het recht voor om de activiteit te annuleren.
 1. De betalingen moeten gebeuren ten laatste 30 dagen na de activiteit bij de verhuurder. Zo niet worden er verwijlinteresten aan 8% aangerekend.
 1. De huurder verbindt zich ertoe een verzekering aan te gaan tot dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid tegenover het parochiecomité.

15. Het parochiecomité is niet aansprakelijk voor schade die de huurder zou kunnen lijden door defecten of gebreken, zowel zichtbare als verborgen, van het ter beschikbare gestelde parochielokaal en wat er zich in bevindt.

 1. Het gebruik van confetti in en rond het parochielokaal is verboden.

28 Reacties op Aanvraag lokalen

 1. Pingback: viagra coupon walmart

 2. Pingback: cialis price walmart

 3. Pingback: generic for cialis

 4. Pingback: cialis walmart

 5. Pingback: cialis canadian pharmacy

 6. Pingback: viagra 50mg

 7. Pingback: medicine for erectile

 8. Pingback: over the counter erectile dysfunction pills

 9. Pingback: erection pills that work

 10. Pingback: order cialis

 11. Pingback: cvs pharmacy

 12. Pingback: cialis online

 13. Pingback: buy levitra online

 14. Pingback: levitra online pharmacy

 15. Pingback: real money casino games

 16. Pingback: play for real online casino games

 17. Pingback: generic sildenafil

 18. Pingback: slot games

 19. Pingback: hollywood casino online real money

 20. Pingback: online payday loans

 21. Pingback: payday advance

 22. Pingback: loans online

 23. Pingback: cialis internet

 24. Pingback: cialis 5 mg

 25. Pingback: cialis internet

 26. Pingback: generic for cialis

 27. Pingback: generic viagra canada

 28. Pingback: slot games

Geef een reactie